Skip Navigation Links
Kurmancî
سۆرانی
Svenska
Skip Navigation Links
دەستپێك
ف ک ک س
هه‌واڵ
ڤئدیۆ - فۆتۆ
کۆمه‌ ڵه‌کانی ئه‌ندام
پێوەندی
لینک
ئه‌رشیڤ
Skip Navigation Links
 
STADGAR FÖR KURDISKA RIKSFÖRBUNDET
STADGAR FÖR KURDISKA RIKSFÖRBUNDET-sist-


1- FÖRBUNDETS NAMN
"Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swedê" är förbundets namn på kurdiska. På svenska "Kurdiska Riksförbundet".

2-FÖRBUNDETS VERKSAMHETSOMRÅDE
Förbundets verksamhetsområde är Sverige. Förbundets högkvarter ligger i Stockholm.

3-FÖRBUNDETS KARAKTÄR
Förbundet är en demokratisk organisation. Förbundet består av kurdiska föreningar i Sverige och är religiös och partipolitisk oberoende.

4-FÖRBUNDETS MÅLSÄTTNING
1-Att huvudsakligen arbeta med språk, identitets- och kulturpolitiska frågor.
2-Att arbeta för modersmålsstöd och för att modersmålsundervisning blir en naturlig del av utbildningssystemet i Sverige.
3- Att arbeta för ett mångkulturelltsamhälle utifrån FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.
4- Att arbeta för mångfald, delaktighet, ömsesidig integration, jämställdhet och demokrati.
5- Att arbeta för att olika alternativa boenden, dagcenter och mötesplatser för äldre med kurdisktalande personal skapas.
6-Att arbeta för allas lika värde, lika rättigheter och skyldigheter
7-Att arbeta mot diskriminering, främlingsfientlighet och rasism
8-Att hjälpa kurdiska flyktingar med information om sina rättigheter, skyldigheter och med att hitta rätt i det nya samhället
9-Att sprida kännedom om kurder, Kurdistan och kurdfrågan
10- Att arbeta för att få stöd i det svenska samhället för kurdernas mänskliga rättigheter, grundläggande rättigheter och för en fredlig lösning av kurdfrågan.
11- Att arbeta mot kriminalitet och droger bland ungdomar
12- Att arbeta för barnens rätt och demokratiska relationer inom familjer
13-Att arbeta för flyktingars och invandrades mänskliga rättigheter enligt gällande internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

5-VERKSTÄLLANDET AV FÖRBUNDETS MÅLSÄTTNING
1-Att samarbeta med andra folkrörelser och organisationer
2-Att delta i samhällsdebatten
3-Att samarbeta med medlemsföreningar och genomföra olika projekt.
4-Att publicera information och artiklar på kurdiska och på svenska på hemsidan och nättidningen.
5-Att bilda olika arbetskommittéer kring olika frågor.
6-Att organisera och delta i konferenser, debatter, seminarier.
7- Att träffa olika ansvariga myndighetspersoner och politiker.
8-Att skriva olika uttalanden.

6- MEDLEMSKAP
1-Varje kurdisk förening som är verksam i en kommun, som har en stadgar och program som har minst 15 medlemmar och som godtar förbundets stadgar och program kan bli medlem i förbundet.
2-Varje förening som vill bli medlem i förbundet, måste ansöka om medlemskap skriftlig och bifoga i sin ansökan följande handlingar: förenings stadgar, program, medlems lista och en förteckning över styrelsemedlemmar.
3-Efter ansökan beslutar förbundets styrelse senast inom 1 månad om föreningsmedlemskap. Varje förening har rätt att i förbundets årsmöte ifrågasätta förbundsstyrelsens beslut om medlemsansökan som avvisats av förbundet. Varje förening som vill bli medlem i förbundet bör ha bildats minst 3 månader före ansökan om medlemskap.
4-Medlemsförening kan ej samtidigt vara medlem i en annan riksorganisation.
5-I varje kommun förutom Stockholm antas enbart en kommunförening som medlem. Om det blir nödvändig med 2 kommunföreningar i en och samma kommun, gör förbundets verkställande utskott en undersökning. Förbundsstyrelse beslutar om medlemskapet utifrån VU s rapport.
6-Varje förening har rätt att anta medlemmar från sin egen kommun eller från den närmaste kommunen där det inte finns medlemsförening.
7-Medlemsförening kan ej ta medlemmar från en annan kommun där det finns medlemsförening. Ingen får vara medlem i 2 kommun föreningar som är medlemmar i förbundet.
8- Yrkes föreningar, intresseföreningar och föreningar för kvinnor, äldre, ungdomar och handikappade kan bli medlemmar i KRF. Varje yrkesförening har rätt att representera sig i förbundets årsmöte med 3 ombud. Ungdomsförbund, kvinnoförbund, handikappförbund och äldreföreningen representeras på kongressen med lika många antal ordinarie styrelseledamöter i sina styrelser. Förbundet godkänner endast en sådan förening i varje stad och enbart ett riksomfattande ett förbund som medlem.
9- Varje förening är inom ramen för KRF s stadgar självständig.
10-Medlemsföreningar skall kunna utnyttja förbundets möjligheter på ett jämlikt sätt.
11- Medlemsavgiften är 5 kr. per medlem. Föreningar som inte har betalat medlemsavgift äger ingen rösträtt vid förbundets årsmöte.
12-Medlemföreningarnas årsmöten bör äga rum en månad innan förbundets eget årsmöte äger rum. Medlemsföreningar bör meddela förbundet det datum då deras årsmöte ska äga rum. Detta bör ske 15 dagar i förväg. Även en förteckning över styrelsemedlemmar, medlemslistan, ombud, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska vara förbundet tillhanda innan förbundets årsmöte äger rum.

7-UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP
1-Medlemsföreningar kan endast genom beslut fattade i sitt årsmöte säga upp sitt medlemskap. Beslutet meddelas skriftligt till KRF s styrelse.
2-Den förening som på något sätt förlorat sitt medlemskap i förbundet, får ej göra anspråk på förbundets egendom.

8-UTESLUTNING
1-Då en medlemsförening inte uppfyller de skyldigheter som medlemskapet ålägger dem, motverkar förbundets principer, gör förbundets verkställande utskott en undersökning om denna förening och rapporterar sin undersökning till förbundsstyrelse. Om förbundsstyrelsen finner skäl kan följande åtgärder tas.
a)Varna föreningen
b)Frysa dess medlemskap. Förbundsstyrelsen fattar beslut om den aktuella föreningens medlemskap. Förbundets årsmöte äger rätt att utesluta en medlemsförening.

9-FÖRBUNDETS ORGANER
1-Förbundets årsmöte
2-Förbundsstyrelsen
3-Verkställandeutskott
4-Revisorskommitten
5-Valberedning

10-FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE
1-Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Det äger rum varje två år i Maj månad. För att årsmötet skall kunna öppnas, bör fler än hälften med 51 procent av ombudens närvarande. Om denna siffra inte kan nås, bör årsmöte skjutas upp med en månad. Efter en månad äger årsmöte med närvarande ombud.
2-Kallelse till årsmötet skickas till medlemsföreningar 2 månader före årsmötet.
3- Årsmötets handlingar bör skickas till medlemsföreningar senast en vecka innan förbundets årsmöte.
4-Ledamöterna i förbundsstyrelsen och i verkställande utskott är ombud i årsmöte men när det gäller omröstningen av ansvarsfrihet har de ingen rösträtt.

5-Antalet ombud för varje medlemsförening fastställs på föreningens årsmöte. Varje förening som har 15 på årsmötet närvarande och betalande medlemmar skall representeras av 2 ombud utöver dessa har föreningen rätt till 1 ombud per jämna 20 -tal.
6-Yrkesförbund representeras endast med 3 ombud. Äldreföreningen, handikappföreningen, ungdoms och kvinnoföreningen representeras med lika många antal delegater som sina ordinarie styrelseledamöter. Man tar inte hänsyn till dess antal medlemmar.
7-De ombud som fått i uppdrag av förbundets årsmöte att arbeta i någon av förbundets verksamhet bör fortsätta med sitt uppdrag fram till påföljande årsmöte. Ombudets uppdrag fortsätter även om den förening han representerar säger upp hans/hennes uppdrag. Ombudens uppdrag kan dock upphöra på egen begäran.
8-Förbundets årsmöte kan förutom föreningsombud välja även vanlig förenings medlem till ledamöter i någon av förbundets organ.
9-Förbundets årsmöte fattar sina beslut på grundval av principen om enkel majoritet, paragraferna 17 och 23 är undantagna från denna regel.
10- Motioner och förslag till ändring av stadgan skickas till styrelsen för behandling senast en månad före förbundets årsmöte. Alla motioner och förslag till beslut eller ändring av stadgan ställs mot styrelsens svar om beslut.

11-FÖRBUNDSSTYRELSE
1-Förbundsstyrelse väljs i årsmötet och består av 9 ordinarie och 2 suppleanter. Verkställande utskottets ledamöter som består av 9 ordinarie och 2 suppleanter, ingår i förbundsstyrelsen. Varje styrelseledamot skall ta plats i någon av olika arbetskommittéer.
2-Förbundsstyrelsen är högsta organ mellan två årsmöten.
3- Förbundsstyrelsen i sitt första möte utser Riksförbundets ordförande.
4-Förbundsstyrelsen sammanträder 3 gånger per år. Ett av mötena hålls med föreningsordföranden. Förbundsstyrelsen kan ha extra insatta möten vid behov i enlighet med styrelsebeslut.
5-Förbundsstyrelsen besluta följande om vederbörande ledamöter.
a)Varning b)Frysning. Varje ledamot äger rätt att ifrågasätta beslutet vid årsmöte.
6-De 9 ordinarie och 2 suppleanter i förbundsstyrelse och 7 ordinarie och 2 suppleanter i verkställande utskottet väljs i årsmötet separat.
7-Förbundsstyrelsen beslut verkställs av verkställande utskott.
8-Förbundsstyrelsen är ansvarig inför årsmötet.
9-Den frysta ledamoten skall med förbundsstyrelsen beslut ersättas av den suppleanten. Suppleanter får delta i förbundsstyrelsemöte men har ingen rösträtt.
10-Förbundsordföranden kan med verkställande utskottets beslut samla styrelsen till ett möte.
11-Någon representant från förbundsstyrelsen bör närvara vid medlemsföreningarnas årsmöte.
12-Styrelseledamot som (utan skäl) blir frånvarande under 2 efterföljande möten förlorar sin post som styrelseledamot.
13. Suppleanten tar den ordinarieledamotens plats på mötet om denne inte är närvarande på mötet.

12-VERKSTÄLLANDE UTSKOTT
1-VU består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. VU kan adjungera sakkunniga inom olika områden till styrelsen. De adjungerade har inget ansvar och ingen rösträtt
2-Verkställande utskottet är skyldig att verkställa beslut tagna av årsmötets förbundsstyrelse. Samt är ansvarig för att verkställa förbundets verksamhet
3-Verkställande utskottet väljer i sitt första sammanträde förbundets sekreterare, kassör och ansvariga för de övriga kommittéer.
4-Verkställande Utskottet sammanträder minst en gång i månaden. Förbundsordförande sammankallar mötet. Aven två ledamöter kan sammankalla verkställande utskottet till extra mötet.
5-Verkställande utskottet framför sitt arbetsprogram i styrelsemöten.
6-Verkställande utskottet kan under sin tillsyn bilda verksamhets kommittéer (såsom kommittén för utbildning och undervisning av kurdiska barn, flykting kommittén osv.
7-Verkställande utskottets ledamot som blir frånvarande i 3 efterföljande möten fråntas post som utskottsledamot och ersätts av den första suppleanten.
8-Styrelsen fattar beslut om varning eller frysning om ledamöter motsätter sig till förbundets grundläggande principer.

13-REVISORSKOMMITTEN
1-Kommitten utses av årsmötet och består av 3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.
2-Revisorskommitten skall kontrollera förbundets räkenskaper.
3-Kommitten skall utse en sekreterare
4-Revisorskommitten skall kontrollera förbundets ekonomi 2 gånger om året. Rapportera det till förbundsstyrelse
5- De 3 ordinarie ledamöterna får delta i förbundets årsmöte i egenskaper av ombud.

14- VALBEREDNING
1-Kommitten utses av förbundets årsmöte.
a)Verkställande utskotts ledamöter får inte delta i valberedningen
b)Valberedningen består av 5 personer.
c)Valberedningen, utifrån de kontakter den tar med medlemsföreningar och riksförbundets valda organ föreslår personer till förbundets årsmöte.
d)Styrelsens ledamöter får delta i förbundets årsmöte i egenskap av ombud.

15- EXTRA ÅRSMÖTE
1-Extra årsmöte kallas om förbundets styrelse så beslutar.
2-Beslutet om extra årsmöte bör meddelas medlemsföreningar en månad innan årsmöte. Medlemsföreningar kan då utse ombud för Förbundets extra årsmöte.
3-Extra årsmöte tar upp endast de frågor vilka föranlett extraårsmötet.
4-Extra årsmötet fungerar enligt samma grunder som vid ett ordinarie årsmöte.

16-FÖRBUNDETSSTADGAR
Förändringar i förbundets stadgar kan ske endast vid årsmöte. För stadgareändring krävs två tredjedelar utav de närvarande ombudens röster.

17-FÖRBUNDETS EKONOMI
1-Förbundets kapital skall bevaras på ett bankkonto. Förbundets ordförande och kassör gemensamt ansvarar för kontot. Dessa två kan utan beslut från verkställande utskott besluta om utgifter som inte stiger över 5000 kronor.
2-Förbundets inkomstkällor är följande:
a)Inkomster av förbundets verksamhet
b)Bidrag från stat och kommun.
c)Gåvor

18-ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Representerar förbundet. Inkallar styrelse och verkställande utskotts medlemmar till möten. Leder möten. Kontrollerar förbundets arbete. Följer styrelse beslut. Ordföranden arbetar i samordning med styrelsen.

19-SEKRETERARENS UPPGIFTER
Vid ordförandens frånvaro fungerar sekreteraren som ordförande. Sekreteraren ansvarar för protokoll, rapport skrivning och förbundets handlingar och arkiv.

20-KASSÖRENS UPPGIFTER
Kassören ansvarar för förbundets räkenskaper och tillgångar, samt håller en förteckning över förbundets inventarier och bokför förbundets räkenskaper. Samlar medlemsavgifter. Kassören skall också redogöra för bokföringen inför förbundets årsmöte.

21-UPPGIFTER FÖR ANSVARIG UTGIVAREN AV FÖRBUNDETS TIDSKRIFT
Ansvarige utgivaren skall utse en redaktion för förbundets tidskrift. Redaktionsmedlemmarna bör godkännas av verkställande utskott. Ansvarige utgivaren, som representerar förbundets tidskrift, skall styra redaktionsmöten, hålla mötesprotokoll och bokföra tidskriftens räkenskaper. Ansvarige utgivaren skall sköta brevväxling och samt ansvara för tidskriftens arkiv.

22-UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET Beslut om upplösning av förbundet kan endast tas av årsmötet. För ett sådant beslut krävs fyra/fem av rösterna. Vid upplösningsbeslut skall förbundets tillgångar föras över till en sammanslutning med målsättningar som är identiska med förbundets. Årsmötet beslutar om vilken sammanslutning som skall ta över förbundets tillgångar.

28.Kongress, 19.05.2018


KURDISKA RIKSFÖRBUNDETS STADGAR (KRS) 2017
1-Förbundets namn:
På kurdiska: Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê (FKKS)
På svenska: Kurdiska Riksförbundet i Sverige (KRS)
2- Förbundets verksamhetsområde och sättet
Förbundets verksamhetsområde täcker hela Sverige och sätet ligger i Stockholm.
3- Organisation/Förbund
Kurdiska Riksförbundet är en demokratisk organisation. Förbundet består av kurdiska föreningar i Sverige och är religiös och partipolitisk oberoende.
4- Symbol:
KRS officiella symbol är förbundets nuvarande logga
5-Kurdiska Riksförbundets (KRS)
Ändamål
a- Arbetar för språk, identitet, kultur och ett mångkulturellt samhälle.
b- Arbetar fram en strategi för att kurdiska språket bli en naturlig del av utbildningssystemet i Sverige. c- Riksförbundet arbetar för mångfald, jämlikhet, demokratin och mänskliga rättigheter.
d- Arbetar för ett alternativboende för äldre kurdiska personer och för en aktivitets center.
e- Arbetar mot diskriminering
f- Ger information till de kurdisk talande nyanlända om deras rättigheter och skyldigheter i Sverige.
g- Bejakar Kurdernas rättigheter i Sverige. Sprider och ger information om Kurder Kurdistan till allmänheten, massmedia och beslutsfattarna i Sverige.
h- Arbetar mot kriminalitet och droger.
i- Arbetar mot våld, mobbning, kränkningar och trakasserier mot barn, kvinnor och funktions nedsatta personer
6- Verkställandet av KRS målsättning
a- Samarbetar med olika myndigheter och folkrörelser/organisationer
b- Deltar seminarier, konferenser och debattpaneler.
c- Genomför gemensamma projekt med förbundets medlems föreningar.
d- Arrangerar och anordnar seminarier, konferenser och paneldebatter och firande f kurdiska högtider.
e- Bildar olika arbetskommittéer för olika projekt.
f- KRS stödjer Kurdernas strävan efter Kurdistans självständighet, Kurdernas nationella och demokratiska rättigheter.
7- Medlemskap
a-Varje kurdisk kulturella förening som är verksam i Sveriges kommuner, eller yrkesföreningar i Sverige som har en godkänt stadgar och accepterar Förbundets stadgar kan bli medlem i KRFs.
b- En yrkesförening eller en Förening som till exempel, Författarförening eller juristförening som har bildats i Sverige och har godkända stadgar samt accepterar Förbundets stadgar kan bli medlem i KRFs. Endast en yrkesförening kan bli medlem till KRFs. De representerar med 3 deltagare till Förbundets årsmöte.
c- Varje förening som vill bli medlem i KRFs bör sända skriftlig medlemskapsansökan till Förbundets kansli/verkställande utskottet med följande handlingar:
- Föreningens stadgar - Medlemslista - Senaste årsmötets
- eller bildandets protokoll
- Styrelseledamöters lista
d- KRFs- styrelse fattar beslut om föreningens ansökan om medlemskapet, under sitt första möte. Om medlemskapsansökan avvisad har föreningen rätt till att överklaga styrelsens beslut i KRFs årsmöte.
e- En medlemsförening får inte samtidigt vara medlem i ett annat riksförbund.
f-Om det finns flera kommunföreningar i en och samma kommun, gör verkställande utskottet en utredning och styrelsen fattar beslut om medlemskap från utredningens resultat.
g-Varje förening har rätt att förvärva medlemmar från en annan kommun där medlemsförening/ar saknas.
h-Medlemsavgiften till KRFs är 1 sek. per medlem. Föreningar som inte betalar medlemskapsavgiften äger inte rösträtt vid förbundets årsmöte.
i-Föreningarnas årsmöte bör äga rum en månad före förbundets årsmöte på föreningens årsmöte väljs ombud till KRFs årsmöte och meddela till KRFs styrelse. Varje förening ska meddela förbundet om sitt årsmöte. Detta ska ske 15 dagar före föreningens årsmöte.
8- Uppsägning och uteslutning av medlemskap
a-Medlemsföreningar får endast säga upp sitt medlemskap genom beslut av föreningens årsmöte. Beslutet meddelas skriftligt till KRF verkställande utskottet.
b-Om medlemsföreningen inte uppfyller de skyldigheter som medlem gentemot förbundets stadgar eller motverkar KRF stadgar, gäller följande: -KRF Verkställande utskott gör en utredning om föreningens motverkan och skriftligt rapporterar till förbundets styrelse.
c- Föreningen som säger upp sitt medlemskap eller uteslutits av Förbundet får ej göra något anspråk på förbundet.
9-Förbundsorganer
A-Verkställande utskott
B-Förbundsstyrelse
C-Revisors Kommittén
D-Valberedning
+OBS! Personer som föreslås till ledamot för Förbundsorganen bör ha varit medlem i en av Förbundets medlemsförening/ar.
A- Verkställande utskott
1)VU består av 7 ordinarie ledamöter och 2 ersättare som väljs av förbundets årsmöte.
2)VU ska genomföra de beslut som antagits i årsmöten och förbundsstyrelsen samt är ansvarig till förbundets verksamhet till nästkommande årsmöte.
3) VU väljer förbundets sekreterare, kassör och bildar de övriga arbetskommittéer och dess ansvariga i sitt första sammanträde.
4) VU sammanträdet äger rum varannan månad och förbundets ordförande är sammankallande. Även 4 ledamöter kan sammankalla verkställande utskottet till extra möte.
5) VU framför sin verksamhetsplan senast i andra förbundsstyrelsens sammanträde.
6) VU ledamöter som inte deltar i VU ´s sammanträde 2 omgångar i rad utan godtagbar anledning , blir av med sitt uppdrag i VU och den första ersättaren tar över uppdraget som ordinarie ledamot.
7) VU framför sitt förslag till beslut om sina VU ledamöter som arbetar mot förbundets stadgar till Förbundsstyrelsen. Förslaget kan bestå av nedan:
-varning
-frysning
-utesluta medlemskapet
Ledamot/ledamöter har rätt att delta och försvara sig i styrelsens sammanträde.
8) VU skickar kallelse 6 veckor före årsmötet och handlingar 2 veckor före årsmötet till medlemsföreningar.
A- Verkställande utskott
9) VU i sitt första möte utser en av ledamöterna som vice ordförande. Vice ordförande tillträder endast vid ordinarie ordförandens frånvaro med samma befogenheter.
B- Förbundsstyrelsen
1-Förbundsstyrelse väljs av Förbundets årsmöte och består av 9 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
2-Förbundsstyrelsen är Förbundets högsta organ mellan Förbundets två årsmöten.
3-Förbundsstyrelsen i sitt första möte utser Riksförbundets ordförande.
4-Förbundsstyrelsen sammanträder var fjärde (4) månad, fattar beslut om Förbunds verksamhetsplan. Styrelsens möten består av alla förbundsorgan.
5-Förbundsstyrelse ledamöter som inte deltar i styrelsen´s sammanträde vid 2 möten i rad utan godtagbar anledning , blir av med sitt uppdrag och den första ersättaren tar över uppdraget som ordinarie ledamot.
6-Förbundsstyrelsen är ansvarig gentemot Förbundets årsmöte.
7-Förbundsstyrelsen beslutar om följande vederbörande förslag från förbundets olika organ gällande deras ledamöter:
-varning
-frysning
- uteslutning
-avsluta medlemsuppdraget.
8- Styrelsens ledamöter skall vara närvarande vid medlemsföreningarnas årsmöte och representera Förbundsstyrelsen där.
9-Förbundsstyrelsen äger rätten avsätta ordföranden posten och utse en ny ordförande.
10-Varje Styrelse ledamot bör vara med och engagera sig i arbetskommitté.
11-Den frysta eller uteslutna ledamoten/ledamöterna skall med Förbundsstyrelsens beslut ersättas av den första suppleanten/suppleanter. Suppleantledamöterna har rätt att delta i styrelsens möte med sina åsiktsyttring och förslagsrätt men utan rösträtt.
12- Styrelsen fattar beslut med majoritetsröster. Vid jämna röster har förbundsordföranden utslagsröst.
C-Revisor kommittén
1-Kommittén utses av Förbundets årsmöte och består av 3 ordinarie ledamöter och 1 ersättare.
2-Kommittén ska utse en sammankallande bland sina ledamöter efter årsmötet.
3-Kommittén ska kontrollera förbundets ekonomi minst tre (3) gånger om året samt rapporterar sitt protokoll både till styrelsen och till årsmötet.
4-Kommittèn ledamöter deltar i förbundets årsmöte som ombud men deltar ej omröstningen gällande ansvarsfrihet.
D- Valberedning
1-Valberedning består av 3 ordinarie och en ersättare och utses av årsmötet.
2-Valberedningen utser en sammankallande bland sina ordinarie ledamöter till.
3-Verkställande utskottet och förbundsstyrelsens ledamöter får inte väljas i valberedningen och inte heller delta i valberedningens möte.
4-Valberedningen tar emot medlemsföreningarnas och förbundets valda organs förslagna personer till olika kommittéer och framför sitt/sina förslag till årsmöte.
5-Valberedningens ledamöter får delta i förbundets årsmöte som ombud. De har inte rätt att rösta vid omröstning för förbundsorganen.
6-Valberedningens ledamöter får delta i Verkställande utskottets och styrelsens möten.
10- Förbundets Årsmöte
1-Årsmötet är Förbundets högsta beslutande organ. Det äger rum var annat år senast i slutet av oktober månad.
2-För att årsmötet skall öppnas krävs 51% av ombudens närvarande. Om minst 51% inte kan nås, årsmötet skjutas upp med en månad. Efter en månad äger årsmötet med närvarande ombud.
3-Kallelse till årsmöte skickas till medlemsföreningar senast 6 veckor före årsmötet.
4-Årsmötets handlingar ska skickas till medlemsföreningar senast två veckor före förbundets årsmöte. 5-Alla ledamöter i förbundsstyrelsen och i verkställande utskottet är ombud i förbundets årsmöte men när det gäller omröstningen av ansvarsfrihet har de inga rösträtter.
6-Antalet ombud för varje medlemsförening fastställs på föreningens årsmöte. Varje förening som har 15 medlemmar på årsmötets närvarande och betalade medlemskapsavgiften ska representeras med 1(ett) ombud. Utöver dessa har föreningen rätt 1(ett) ombud per jämna 20 tal.
7-Alla yrkes föreningar eller förbund representeras endast med max 3 ombud.
8-Ungdoms och kvinnoföreningar representeras med (undantag 4 ombud.) sina ordinarie styrelseledamöter.
9-Förbundets årsmöte fattar sina beslut på grundval av principen om enkel majoritet.
10-Motioner till årsmötet skickas till Verkställande utskottet för behandling senast 4 veckor före förbundets årsmöte. Verkställande utskottet framför dessa förslag till årsmöte.
11-Årsmöte ger mandat till VU att utse en auktoriserad revisor.
12-Årsmöte med 2/3 del av ombudsröster får godkänna ändringar av stadgan.
11- Extra Årsmöte
a-Extra årsmöte kallas vid behov av förbundsstyrelsen.
b-Beslut om extra årsmötet bör meddelas medlemsföreningar en månad före årsmöte.
c-Extra årsmöte tar upp endast de frågor vilka föranlett i extraårsmötet.
d-Extra årsmötet fungerar enligt samma grunder som vid ett ordinarie årsmöte.
12- Förbundets Ekonomi
a-Förbundets kapital skal bevaras på bankkonto. Förbundets ordförande och kassör ansvarar för kontot. Firmateckning: Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Dessa två kan utan beslut från verkställande utskottet besluta om utgifter som inte överstiger 10.000 kronor.
b-Förbundets inkomstkällor är följande:
1-Inkomster av förbundets verksamheter och medlemsavgifter.
2-Bidrag från stat och kommun
3-Gåvor
c-Beslut om förbundets tillgångar, fastigheter fattas endast av förbundets årsmöte.
13- Ordförandens uppgifter
a-Ordförande representerar förbundet. Inkallar styrelse och verkställande utskottets medlemmar till möten.
b- Ordförande leder möten och kontrollerar förbundets arbete. Följer styrelsens beslut.
c-Ordförande får vid behov med utskottets beslut kalla styrelsen till extra möte.
d-Samma person får ej kandidera som ordförande posten mer än två omgångar.
14- Sekreterarens uppgifter
a-Sekreteraren är utskottets och styrelsens protokollsförare.
b-Sekreteraren är ansvarig för förbundets arkiv.
c-Sekreteraren är ansvarig att skriva till myndigheter och medlemsföreningar.
15- Kassörens uppgifter
a-Kassören ansvarar för förbundets räkenskaper och bankkonto.
b-Kassören skall också redogöra för bokföringen inför förbundsstyrelsen och förbundets årsmöte.
16-Upplösning av förbundet
Beslut om upplösning av förbundet kan endast tas av årsmötet. För ett sådant beslut krävs fyra/fem (4/5) av rösterna. Vid upplösningsbeslut skall förbundets tillgångar föras över till en eller flera verksamhet/er som sammanslutning målsättningar.

fkks
info@fkks.se